Prawo jazdy

Kursy na prawo jazdy

AM

A1

A2

A

B

Szkolenia

B+E (T)

C

C+E

D

Kwalifikacje

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia przyczep

Wypożyczalnia motocykli

Wypożyczalnia

Szkolenia zawodowe

 

Kwalifikacje

 

Wózki jezdniowe

Kurs instruktora nauki jazdy

WYPOŻYCZALNIA

    Kategoria     Ilość godzin       Cena kursu      Godzina dodatkowa     Data rozpoczęcia

                                                        (teoria/praktyka)                                                                                           (plac/miasto)

          AM                  10/10                     790 zł                         60/80 zł                  05.11.2018 - 16.00

           A1                  30/20                   1290 zł                         60/80 zł                  05.11.2018- 16.00

           A2                  30/20              1490 zł/750 zł                   60/80 zł                  05.11.2018 - 16.00

            A                   30/20              1490 zł/750 zł                   60/80 zł                  05.11.2018 - 16.00

            B                   30/30                    1550 zł                            60 zł                   05.11.2018 - 16.00

         BE(T)                0/15                     1290 zł                            80 zł                       codziennie

            C                   20/30                    2390 zł                            90 zł                       codziennie

           CE                   0/25                     2190 zł                            90 zł                       codziennie

            D           20/40 lub 20/60*    3490 zł / 4890 zł                    90 zł                       codziennie

* przy kategorii D cena uzależniona jest od ilości godzin praktycznych. Jeżeli osoba szkolona nie posiada prawa jazdy kategorii C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 60h, natomiast jeżeli posiada C lub C1 to szkolenie praktyczne wynosi 40h. 

 

Uwaga! Jeżeli posiadasz prawo jazdy kategorii A1 lub A2 to cena kursu na kategorię odpowiednio A2 lub A wynosi 750 zł! 

.

            Rodzaj kwalifikacji                                ilość godzin                               cena

wstępna uzupełniająca przyspieszona C                                        35 h                                                  1495 zł

.

wstępna uzupełniająca przyspieszona D                                        35 h                                                  1495 zł

.

wstępna uzupełniająca D                                                                  70 h                                                  2250 zł

wstępna D                                                                                         280 h                                                  4490 zł

wstępna przyspieszona C                                                               140 h                                                  2590 zł

.

wstępna przyspieszona D                                                               140 h                                                  2590 zł

wstępna C                                                                                         280 h                                                  4490 zł    

wstępna uzupełniająca C                                                                  70 h                                                  2250 zł

szkolenie okresowe C                                                                       35 h                                                     390 zł

.

szkolenie okresowe D                                                                       35 h                                                     390 zł

.

Wypożyczalnia motocykli oraz przyczep na każdą kieszeń bez zbędnych procedur.

 

Wypożyczamy motocykle wyłącznie dla osób mających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A lub B powyżej 3 lat (motocykl do 125 cm3). Cena nie obejmuje kosztów paliwa.

 

UWAGA! Motocykle oraz przyczepy są ubezpieczone tylko w zakresie OC i NNW. W przypadku zniszczenia lub kradzieży pojazdu szkodę pokrywa wynajmujący. Zakaz wyjazdu motocyklem poza granicę kraju. Dzienny limit przebiegu wynosi 150 km. Po przekroczeniu limitu każdy kilometr dodatkowo płatny 1 zł/km.

 

 

    Typ pojazdu          Cena w godz.      Cena za dobę    Cena (weekend)     Kolejny dzień            Kaucja

                                     10.00-19.00                                         lub 2 dni

 

 

       Honda VTR 250           150 zł (30zł/h)                    200 zł                           300 zł                         150 zł                    500 zł

       Kawasaki ER6N           250 zł (40zł/h)                    300 zł                           400 zł                         150 zł                   1000 zł

          Romet ZK 50             100 zł (25zł/h)                    150 zł                           200 zł                        100 zł                     300 zł

     Triumph Sprint RS         250 zł (40zł/h)                    300 zł                           500 zł                        200 zł                    1000 zł

        Yamaha TW 125          150 zł (30zł/h)                    200 zł                           300 zł                        150 zł                     500 zł

   Przyczepa ciężarowa            10 zł/h                            50 zł                            100 zł                         40 zł                      brak

 

KURS DLA KANDYDATÓW NA INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY - ODWOŁANY!

Szczegóły pod numerem telefonu: 518-036-790

 

Kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

 

 1. posiada prawo jazdy powyżej 2 lat (dotyczy kat. A oraz B),

 2. posiada prawo jazdy kategorii B+E, C1, C1+E,C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B (szkolenie dodatkowe, rozszerzające uprawnienia)

 3. posiada ważne orzeczenie psychologiczne stwierdzające braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora (Dz.U. 2011.30.151 - art 82 ust. 2 pkt 1),

 4. posiada ważne orzeczenie lekarskie stwierdzające braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora Dz.U. 2011.30.151 - art. 34 ust 1);

 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  - przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  - przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  - przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  - prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  - przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  - przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

 

Program i czas trwania kursu.

Liczba godzin zajęć teoretycznych - 130, praktycznych 85.

 

Zajęcia teoretyczne trwają 130 godzin i są podzielone na następujące bloki tematyczne:

 1. Psychologii - 10h,

 2. Metodyki nauczania - 50h,

 3. Prawa o ruchu drogowym 30h,

 4. Techniki kierowania i obsługi pojazdu 18h,

 5. Bezpieczeństwa ruchu drogowego 10h,

 6. Zasad prowadzenia ośrodków szkolenia 6h,

 7. Technika i taktyka jazdy 2h,

 8. Praktyka instruktorska 4h.

 

Zajęcia praktyczne trwają 55 godzin i są podzielone na następujące bloki tematyczne:

   1. Technika i taktyka jazdy - 5h,

   2. Praktyka instruktorska - 50h,

   3. dodatkowa ( w zależności od kategorii szkolenia należy uwzględnić tzw. obserwacje instruktorskie) w następujących ilościach:

dla kategorii A - 10h,

dla kategorii B, C - 30h,

dla kategorii CE - 15h,

dla kategorii D - 25h.

 

Szkolenie uzupełniające.

Kurs dla Instruktora Nauki jazdy, który chciałby rozszerzyć swoje uprawnienia, składa się z 126h zajęć teoretycznych oraz 5h zajęć praktycznych. Szkolenie uzupełniające jest realizowane według powyżej opisanego zakresu tematycznego z wyjątkiem bloku "Praktyka instruktorska", który jest wyłączony ze szkoleń uzupełniających. Całość szkolenia jest zgodna z obowiązującymi przepisami. Po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami rozszerzenie uprawnień instruktorskich o kolejną kategorię jest równoznaczne z odbyciem kolejnego szkolenia składającego się zawsze z 126h zajęć teoretycznych i 5h zajęć praktycznych. Przykład: posiadam uprawnienia instruktora nauki jazdy w zakresie kat. B, a chciałbym zrobić dodatkowe uprawnienia w zakresie kat. A i C - muszę odbyć dwa osobne szkolenia uzupełniające. 

 

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć w ciągu miesiąca od rozpoczęcia kursu. 

 1. ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora(Dz. U. 2011.30.151 - art. 34 ust.1),,

 2. orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (Dz. U. 2011.30.151 - art. 82 ust. 2 pkt 1

 3. kserokopię prawa jazdy,

 4. zaświadczenie o niekaralności,

 5. zaświadczenie o posiadaniu co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B - dotyczy instruktorów rozszerzających posiadany zakres uprawnień.

 

Egzamin wewnętrzny

 1. Kurs kończy się egzaminem końcowym (wewnętrznym) przeprowadzanym przez komisję.

 2. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego kandydat na instruktora nauki jazdy otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu i może przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez wojewodę.

          C+CE                                            3790 zł                                                          codziennie

KONTAKT

 

ul. Wojska Polskiego 28                          

NIP: 611-172-28-34

REGON: 231143947

Nr konta: 32 1240 5790 1111 0010 7620 7638

mail: marianunijat@interia.pl

Biuro czynne:


Pon - pt: 9.00 - 17.00

Sobota: nieczynne

Tel.: 518-036-790, 510-363-893

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy dowolnej kategorii, należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę – PKK.

 

Czym jest dokument PKK?

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.

 

Wizyta w urzędzie

 

Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkania i tam przedstawić wniosek wraz z załącznikami by uzyskać tzw. numer PKK. Uzyskanie takiego numeru pozwoli na szkolenie i zdawanie egzaminu na terenie całego kraju.

 

Niezbędne dokumenty do uzyskania numeru PKK

 

- wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (do odbioru w urzędzie),

- dowód osobisty,

- orzeczenie lekarskie (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców),

- jedno zdjęcie o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm,

pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1 lub T),

- kserokopia posiadanego prawa jazdy (w sytuacji, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),

ponadto gdy jest to wymagane:

- orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),

- kserokopia karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego prawo pobytu na terenie Polski,

- kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),

- pełnomocnictwo – w przypadku upoważnienia innej osoby do załatwienia sprawy.

 

Opłaty

 

Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom. Możliwe jest zlecenie wyrobienia profilu PKK przez upoważnioną osobę, np. matkę lub małżonka – bez żadnych opłat, natomiast osoby niespokrewnione mają obowiązek wnieść opłatę w wysokości 17 zł.

 

Termin i miejsce złożenia numeru PKK

 

W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku , w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK, który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu w zakresie odpowiedniej kategorii prawa jazdy i egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

.

NASZA KADRA

 

Milena Dusza - kierownik biura - 570 393 570

 

Marian Unijat - kierownik ośrodka, instruktor kat. AM, A1, A2, A, B, BE(T), C, CE - 518 036 790

 

Wojciech Gackowski - kierownik techniczny, instruktor kat. AM, A1, A2, A, B - 510 363 893

 

Artur Maruniak - instruktor kat. B - 502 286 701

 

Zbigniew Babik - instruktor kat. B - 694 562 292

 

Jerzy Wdowik - instruktor kat. AM, A1, A2, A, B - 692 573 485

 

Krzysztof Materek - instruktor kat. B - 503 756 035

 

Krzysztof Olejnik - instruktor kat. B - 668 349 530

 

Janusz Rakowski - instruktor kat. B - 505 607 349

 

Konrad Ostapiuk - instruktor kat. AM, A1, A2, A, B - 660 279 998

 

Krzysztof Rycyk - instruktor kat. D - 501 294 468

 

Tomasz Rumiński - instruktor kat. B - 694 336 568

 

Mariusz Korewo - ratownik medyczny - 601 472 673

 

Iwona Gruchała - psycholog - 784 715 290

 

Jarosław Kapusta - lekarz uprawniony do badania kierowców - 501 567 482

 

Szymon Kukulski - lekarz uprawniony do badania kierowców - 501 621 075

 

Jacek Papierowski - lekarz uprawniony do badania kierowców zawodowych - 601 562 803

 

Saturnina Wilkołek-Szudarska - lekarz uprawniony do badania kierowców zawodowych - 603 996 017

 

Janusz Łakomski - lekarz uprawniony do badania kierowców zawodowych - 600 423 520

 

Jacek Szczygieł - lekarz uprawniony do badania kierowców zawodowych - 601 635 885

.

SZKOLENIE NA WÓZKI JEZDNIOWE

Szkolenia w naszej firmie realizowane są na podstawie programów szkolenia, opracowanych przez Urząd Dozoru Technicznego dla ABM Marian Unijat z siedzibą w Słupsku, przy ul. Jodłowej 83B/2. Posiadamy certyfikaty Akademii UDT wydanymi do rejestru: 48/03/2017/BG, 52/03/2017/W-J, 33/03/2017/W-S, 37/03/2017/W-P, 32/03/2017/W-N oraz 39/03/2017/W-U. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego szkolimy na wózki następujących typów:

III WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

II WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych 

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych. 

I WJO - wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem

 

 

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należące do kategorii III WJO i II WJO.

 

Szkolenia na wózki jezdniowe

 

W trakcie prowadzonego szkolenia nasi instruktorzy i wykładowcy z pełną dbałością o klienta, bezstresowo przekazują całą posiadaną wiedzę, by jak najlepiej przygotować operatorów do tej odpowiedzialnej pracy.

 

Preferujemy indywidualny tryb prowadzenia szkoleń, więc dni oraz godziny spotkań każdy ustala według swoich preferencji.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na halach treningowych co daje nam całkowitą niezależność od warunków atmosferycznych i pozwala skupić się wyłącznie na wyznaczonych zadaniach.

 

Po zdanym egzaminie uczestnik szkolenia otrzymuje zaświadczenie kierowcy operatora wózka jezdniowego wraz z uprawnieniami do wymiany butli gazowych ważne na terenie Polski oraz pozostałych krajach Unii Europejskiej. 

 

Wymagania stawiane kandydatom

 

-  ukończone 18 lat

- stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych danego rodzaju potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim. 

Dla naszych klientów dodatkowo wystawiamy zaświadczenia w języku angielskim oraz niemieckim!

 

Cena kursu już od 390 zł!